TENNIS INTERCLUB VOORJAAR

Interclubkapiteins, spelers 2023,    

PLOEGEN en KALENDER

De trainingen kunnen gepland worden om klaar te zijn voor de interclubuitdaging van deze zomer.
Vooreerst willen we aanstippen dat we het als club zeer op prijs stellen dat elk lid de competitie wedstrijden, zowel intern in de club als in de interclubcompetities, afwerkt niet alleen volgens de reglementeringen maar bovendien met een correcte gedragshouding. Een Fair Play houding staat competitieve assertiviteit niet in de weg zowel op als naast het veld. In het hoofdstuk gedragscode van de tennisreglementen zijn er ook sancties voorzien voor overtredingen. Ook intern in onze club zal ongepast gedrag geëvalueerd worden en eventueel gesanctioneerd.
Wij zijn er van overtuigd dat het voor ieder individu fijn vertoeven is in een club met een juiste uitstraling.

Afspraken interclub:
Als kapitein ben je vrijwillig verantwoordelijk voor de ploeg en fungeer je als aanspreekpunt en contact tussen interclubverantwoordelijke (Joni Leysen) en de dienstdoende interclubleiders, het bestuur en je ploegspelers. Bovendien verwachten we, naast je competitieve motivatie, verantwoordelijkheidszin aangaande de vrijwaring van onze club voor mogelijke (financiële) sancties veroorzaakt door je ploeg of ploegspelers. Elke financiële sanctie zal doorgerekend worden aan de betreffende ploeg. Enkel in zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur beslissen van deze regel af te wijken.

CHECKLIST voor een soepel verloop van de competitie: Buiten je eigen ploegspelers kunnen alle Boomse leden 2022 fungeren als reserve spelers voor interclub.

Ploegsamenstelling:
Voor de ontmoetingen op verplaatsing dient de bezoekende ploeg (kapitein) het volledig ingevuld + ondertekend formulier ploegensamenstelling af te geven aan de lokale interclubleider (15 min. voor aanvang ontmoeting). Ook dient de kapitein te beschikken over een copy van de TVl-inschrijvingslijst en de afzonderlijke spelers over hun identiteitsbewijs. 

Geheugensteuntje: bij het opmaken van het formulier ploegsamenstelling kan je de volgorde kiezen voor de gelijk geklasseerde spelers. Tijdens de ontmoeting dien je deze volgorde te respecteren voor het bepalen van je effectieve spelers.

Werkwijze tot opmaak formulier ploegsamenstelling: zie bijlagen (ploegsamenstelling en Elit 2.0 organisatie interclubontmoeting) . De kapitein geeft via ELIT 2.0 de ploegensamenstelling in voor aanvang van de ontmoeting op verplaatsing. Bij een thuis ontmoeting kan het formulier opgemaakt worden door de dienstdoende interclubleider van die dag. Indien toch problemen bij het opmaken van de ploegensamenstelling, gelieve contact op te nemen met de interclubverantwoordelijke Joni Leysen.

Ploegsamenstelling:
De kapitein stelt zijn ploeg samen uit de spelers welke zich hebben opgegeven voor zijn ploeg en reeks. In geval er onvoldoende eigen spelers beschikbaar zijn, kan men een invaller oproepen uit de TVl-inschrijvingslijst voor de betreffende categorie. Indien men toch genoodzaakt is een speler op te roepen die zich opgaf voor een andere ploeg, dient men vooraf met de betreffende kapitein te overleggen en dit mede te delen aan de interclubverantwoordelijke.
Onthaal bezoekers: Bezoekers verwelkomen en informeren hoeveel spelers er blijven eten. Het maaltijdformulier invullen en overhandigen aan de uitbater. Uitsluitend effectieve spelers vermeld op het wedstrijdblad kunnen persoonlijk “gratis” deelnemen aan de maaltijd. Misbruiken worden niet aanvaard en zullen gepast gesanctioneerd worden. Andere personen kunnen zelf afspraak maken met uitbating om tegen betaling te eten. Het reglement van het gewest Antwerpen betreffende maaltijden: zie verder.
Wedstrijdballen:
Deze worden ter beschikking gesteld door de club. Na de ontmoeting dienen deze zonder fout terug afgegeven te worden aan de interclubleider. (per ontbrekende doos zal er € 7 worden aangerekend via de kapitein aan de ploeg)
Uitslagenblad: nakijken en ondertekenen. Nodige correcties zullen enkel nog tegen betaling door Tennis Vlaanderen worden doorgevoerd.
Fair Play:
Voor, tijdens en na de ontmoeting draagt de kapitein zorg voor de sportieve afloop.

Bijdrage:
Om het werkingsbudget, gepaard gaande aan de organisatie van de interclub, niet meer eenzijdig te laten dragen door de clubkas, werd het besluit genomen een bijdrage aan de effectieve spelers te vragen ten belope van € 5 per ontmoeting, zowel thuis als op verplaatsing. Het is de bedoeling om zo de financiële ondersteuning door de club te kunnen halveren. We bepalen de effectieve spelers naar analogie van de bepaling door Tennis Vlaanderen van de effectieve speler als volgt: effectieve spelers zijn deze spelers die minimum één wedstrijd gespeeld heeft in de betreffende ontmoeting. Een niet spelende kapitein of coach is geen effectieve speler. Clubleden die ingeschreven staan als student worden vrijgesteld van deze bijdrage. Afrekening van de bijdrage (via overschrijving aan KBTC op rekeningnummer BE45 9733 6065 1589) door kapitein per ontmoeting en binnen de 3 dagen na beëindiging van de ontmoeting.

Uitnodiging verzenden:
Ook voor de gewestelijke ontmoetingen dienen uitnodigingen te worden verzonden naar de bezoekende ploegen. Het verzenden van onze uitnodigingen naar de bezoekende ploegen zal door de interclubverantwoordelijke gedaan worden. De kapiteins zullen deze uitnodigingen ontvangen en dienen hierop te antwoorden. Graag bij je antwoord kbtc.sport@gmail.com in copy.

Verder de tekst van het gewest Antwerpen:
De ontvangende ploeg stuurt een mail met daarin volgende gegevens ten laatste op volgens
onderstaande tabel:
Ondergrond waarop gespeeld wordt
Aantal terreinen (heren met 6 en jeugd)
Het merk en type van de ballen
Mogelijkheid tot binnenspelen, en eventuele kostprijs
(Aangeboden maaltijd en) kostprijs voor de niet effectieve spelers

De bezoekende ploeg antwoordt met het aantal effectieve spelers en eventuele extra spelers ten
laatste op volgens onderstaande tabel:

Maaltijden:
De kosten van de maaltijden worden enkel gedragen door de spelers van de ontvangende club/ploeg, niet door de bezoekende club/ploeg.
De maaltijd die wordt aangeboden is beperkt tot een maximum aantal effectieve spelers van de bezoekende ploeg.
In reeksen met 4 spelers/ploeg zal de ontvangende ploeg voor maximaal 8 spelers van de bezoekende ploeg eten moeten voorzien, in reeksen met 6 spelers/ploeg voor maximaal 12 spelers.
Een niet-spelende kapitein of coach is geen effectieve speler.
Om alles tijdig te kunnen organiseren zal de kapitein van de bezoekende ploeg het aantal effectieve spelers ten laatste op donderdag om 18 uur voor aanvang van de ontmoeting meedelen aan de kapitein of de interclubverantwoordelijke van de ontvangende ploeg.
Indien de collegialiteit voor de niet spelende kapitein / coach / reserve de bovenhand haalt op het reglement, is een mogelijke oplossing het aankopen van de nodige extra maaltijden voor rekening van de ploeg en door iedereen te delen.

Voor de start van de competitie zullen alle kapiteins een Excel werkboek ontvangen. Deze moet hen toelaten op een gemakkelijke manier hun formulier ploegsamenstelling op te maken en hun administratie voor de spelersbijdrage op te volgen.