GEDRAGSCODE

 

TER BESCHERMING VAN DE JEUGDIGE TENNISSERS

WAT EN WAAROM?

Trainers, begeleiders, clubbestuurders en andere jeugdsportmedewerkers zijn voortdurend in de weer met trainingen, wedstrijden en de talloze organisatorische en praktische taken. Ze doen dat vaak zo intensief en gedreven dat er weinig tijd of aandacht overblijft voor een aspect dat nochtans erg belangrijk is in jeugdwerk: de lichamelijke en seksuele integriteit van sportende kinderen en jongeren.

Uit recent (2014) grootschalig onderzoek blijkt dat... 17% van de bevraagde volwassenen in hun kindertijd en jeugd minstens één ervaring had met grensoverschrijdend (seksueel) gedrag in een sportomgeving.

Lees zeker ook onze “verklaring” over de term GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

De kans dat ook onze club vroeg of laat wordt geconfronteerd met signalen of vermoedens van ongepast lichamelijk of seksueel gedrag is dus reëel.

Wie er pas bij stilstaat als er een concreet probleem is, zal misschien niet op de juiste manier reageren. Daarenboven is voorkomen beter dan genezen. Daarom heeft Kon Boom Tennis Club vzw deze gedragscode opgesteld.

 

GEDRAGSCODE:

Iedereen (lid, ouder, clubbestuurder, commissielid, trainer, jeugdsportmedewerker begeleider) neemt mee de verantwoordelijkheid voor het laten naleven van deze gedragscode.

Het overtreden van de gedragsnorm kan leiden tot sancties in functie van de overtreding. In geval van grensoverschrijdend gedrag of misbruik, zowel in de club als erbuiten, is het de verantwoordelijkheid van elke medewerker om onmiddellijk actie te ondernemen.

We dragen allen bij om de veiligheid en het welbevinden van elk lid te garanderen.

 

De Panathlon-verklaring legt heldere gedragsregels vast bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. KBTC ondersteunt volledig de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport en KBTC legt daarom een aantal gedragsregels op.

Deze gedragscode is gebaseerd op een visie van openheid, gelijkwaardigheid, respect en vertrouwen en geldt voor ieder die lid wordt van onze club. Deze gedragscode is permanent te raadplegen op onze website.

Ieder lid gaat, door het betalen van zijn lidgeld, hiermee akkoord.

 

 1. Gedragscode voor jeugdleden

    (= tot het jaar waarin men 16 wordt)

 

1.1. Omgangsvormen

1.1.1.Stiptheid
We verwachten van onze deelnemers dat zij steeds aanwezig zijn vóór aanvang van de lessen zodat wij op tijd kunnen starten.

1.1.2. Orde en netheid.

We laten alles ordelijk en net achter, dat geldt voor zowel sportaccommodatie (tennisvelden, sporthallen en kleedkamers) als het gebruikte materiaal.

1.1.3. Omgang met GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers.

Het gebruik van GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

 

1.2. Gezond sporten

1.2.1. Verzorging blessures

Meld blessures meteen aan de sportbegeleider en verzorg de blessure goed. Een goede verzorging bevordert de genezing.

1.2.2. Hygiëne

Lichamelijke hygiëne is ook bij sport belangrijk.

Zorg voor:

 • goede eet- en drinkgewoontes voor én na het sporten
 • een goede tandhygiëne
 • douchen na het sporten
 • voetverzorging
 • a.

Het lichaam is een wonderbaarlijke machine, draag er dus goed zorg voor!

1.2.3. Omgang met alcohol, tabak en drugs

Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sport. Wij tolereren geen enkele vorm van gebruik van alcohol, tabak en drugs in onze tennisclub. Deelnemers die deze regel schenden, kunnen door de verantwoordelijke, uitgesloten worden uit de club.

 

1.3. Omgang met medespelers, trainers en andere deelnemers

We verwachten van alle deelnemers dat zij zich respectvol, beleefd, geweldloos, behulpzaam gedragen tegenover alle partijen: medespelers, trainers en andere deelnemers. Ook derden die aanwezig zijn op dat ogenblik worden niet belemmerd in hun activiteiten.

 

1.4. FairPlay

We staan voor ‘FairPlay’ t.o.v.:

 • eigen leden
 • tegenstander
 • scheidsrechter
 • toeschouwers

1.5. Interne sanctionering bij inbreuk tegen goed gedrag

Bij het schenden van deze gedragscode treedt in eerste instantie de jeugdtrainer op tegen de overtreder en komen zij, in overleg, tot een interne sanctie.

Bij ernstige feiten of bij herhaaldelijke schending van de gedragscode, kunnen de deelnemers in samenspraak met de jeugdverantwoordelijke en de ouders, meteen verwijderd worden van de groep en eventueel uitgesloten worden van verdere deelname.

 

 1. Gedragscode voor jeugdtrainers

 

2.1. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sport

Als jeugdtrainer sta je in voor de begeleiding van de kinderen tijdens het sporten. Dat houdt enerzijds in dat je verantwoordelijk bent voor het aanleren van de tennissport op een veilige manier en anderzijds voor het gedrag van de jongeren tijdens jouw les.

Je beoogt het doel om zoveel mogelijk jongeren, op regelmatige basis, aan het tennissen te krijgen en indien mogelijk te laten doorstromen naar een betere groep.

Jongeren die niet de intentie hebben om competitief te sporten, kunnen steeds bij jou terecht als vangnet.

Het aanleren van tennistechnieken worden afgewisseld met ontspannende spelen zodat een leuke mix ontstaat van plezier en ontwikkeling.

Het gedrag van de jongeren is niet iets wat je tijdens je lessen alleen kan veranderen. Je kan er wel aandacht op vestigen wat voor jou de belangrijkste regels zijn en deze ook vooraf kenbaar maken.


2.2. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de deelnemers

2.2.1. Speelgelegenheid

Je geeft de jongeren de kans om betrokken te worden bij de sport en geeft hen zoveel mogelijk speelkansen. Veelal gebeurt dat in groep, maak ook af en toe tijd om jongeren individueel bij te sturen.

2.2.2. Kindvriendelijkheid

De lessen en je manier van communiceren is aangepast aan de leeftijd van de jongeren. Je kan hen niet alleen boeien met de tennissport, maar ook door jouw enthousiasme. Je weet je aan te passen aan je publiek.

2.2.3. Omgang met GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers.

Het gebruik van GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

 

2.3. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de medetrainers

Je maakt afspraken met je collega’s en je verantwoordelijken rond o.a.:

 • de groepsindeling en taakverdeling
 • het gebruik en opbergen van materiaal
 • het begeleiden van de lessen en uitwisselen van lesideeën
 • het begeleiden van activiteiten van de groep buiten het tennissen

 

2.4. Verantwoordelijkheid ten opzichte van de sportclub

Een sportclub is meer dan trainers en deelnemers die komen sporten. De sfeer en omkadering zijn eens zo belangrijk. Een vlotte samenwerking en communicatie tussen deelnemer, jeugdtrainer, trainers, ouders en clubbestuur is de sleutel tot het succes.

Als iedereen doet wat er van hem/haar verwacht wordt, en zelfs een beetje meer, dan zijn we een fantastische club.

 

 1. Gedragscode voor ouders

 

3.1. Gedrag ten opzichte van eigen kind

Elk kind is welkom bij onze club. Ouders kunnen hun eigen kinderen stimuleren om te sporten.

Zij mogen echter geen handelingen stellen die de sport of andere jongeren in het gedrang brengen bv. aansturen op onsportief gedrag t.o.v. medespelers, scheidsrechters of tegenstanders.

Mogen wij vragen dat het kind steeds tijdig aanwezig zal zijn, vóór aanvang van de lessen.

 

3.2. Gedrag ten opzichte van jeugdtrainer

Indien er zich een probleem voordoet, kunnen ouders steeds terecht bij de trainer of de hoofdverantwoordelijke. Onaangepaste taal wordt niet getolereerd.

 

 1. Gedragscode voor volwassen leden

    (vanaf het jaar waarin men 17 wordt)

 

4.1. Het reglement kennen en volgen

Door lid te worden aanvaarden leden het INTERN REGLEMENT 2020 van onze club en verklaren er zich er naar te gedragen.

Het huishoudelijk reglement werd opgesteld om de goede verstandhouding tussen de medeleden te bewaren en de aangename sfeer op onze club te bevorderen.

 

4.2. Gedrag ten opzichte van jeugdleden

We stellen geen handelingen die de sport of jeugdleden in het gedrang brengen.

 

4.3. Omgangsvormen

4.3.1. Omgang met en respect ten overstaan van bestuurs- en commissieleden

We weten dat onze bestuurs- en commissieleden vrijwilligers zijn die hun vrije tijd aan de club spenderen en we tonen respect voor hun inzet voor de club.

4.3.2. Omgang met medespelers, tegenstrevers, toeschouwers en derden

We verwachten dat onze leden zich goed gedragen tegenover alle medespelers, tegenstrevers, alsook tegenover derden die aanwezig zouden zijn.

4.3.3. Orde en netheid.

We laten de sportaccommodatie (tennisvelden en kleedkamers) ordelijk en net achter.

4.3.4. Omgang met GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers

Het gebruik van GSM (en fotoapparaten) in de kleedkamers is te allen tijde verboden.


4.4. Gezond sporten

4.4.1. Verzorging blessures

Verzorg een blessure goed. Een goede verzorging bevordert de genezing.

4.4.2. Hygiëne

Lichamelijke hygiëne is ook bij sport zeer belangrijk.

 

Zorg voor:

 • goede eet- en drinkgewoontes voor én na het sporten
 • douchen na het sporten
 • voetverzorging

Draag zorg voor je lichaam en toon aldus respect voor de medespelers.

4.4.3. Omgang met alcohol, tabak en drugs

Gebruik van drugs wordt niet getolereerd in onze tennisclub. En ook géén alcohol en tabak in de kleedkamers. Schendingen kunnen tot uitsluiting uit de club leiden.

 

4.5. FairPlay

We staan voor ‘Fair Play’ t.o.v.:

 • eigen leden
 • tegenstander
 • scheidsrechter
 • toeschouwers

 

4.6. Interne sanctionering bij inbreuk tegen de gedragscode en het reglement

Bij het schenden van deze gedragscode en/of tegen het reglement kan het bestuur maatregelen treffen.

Ernstige feiten of herhaaldelijke schendingen kunnen tot schorsingen, en eventueel zelfs uitsluiting uit de club leiden.                                                                                                                                       

 

 1. Gedragscode voor bestuurs- en commissieleden

 

5.1. Gedrag ten opzichte van leden

De bestuurs- en commissieleden respecteren de leden en doen het nodige om hun mandaat te vervullen.

 

5.2. Wettelijke vertegenwoordiging van de club

De bestuurs- en commissieleden vertegenwoordigen de club naar de buitenwereld toe en doen al het nodige om de club te besturen volgens de wettelijk voorgeschreven geplogenheden. Ze besturen de club als een ‘goede huisvader’.

 

 1. Lichamelijke en seksuele integriteit

 

Als club proberen we er alles te doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.

Karin Matheussen heeft zich bereid verklaard om in onze club de Aanspreekpersoon Integriteit (API) te willen zijn. Karin voldoet aan alle competenties om deze taak uit te voeren en is ook API in de school waar ze les geeft. Dus alle deelnemers, ouders en trainers kunnen bij haar terecht in geval van grensoverschrijdend gedrag. In dergelijke gevallen vragen wij alle deelnemers, ouders, trainers, enz. om bij een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag, zowel in de club als erbuiten, niet te twijfelen en meteen de API op de hoogte te brengen. We bedanken uiteraard Karin om deze taak op zich te willen nemen.

Karin is bereikbaar op gsm 0475 87 00 49 en op mailadres info@tennisclubboom.be

Uiteraard wordt elke melding en verdere communicatie vertrouwelijk behandeld.

Bijkomende meldpunten: zie onze “verklaring” van de term “grensoverschrijdend gedrag”.

 

 1. Verantwoordelijke voor naleving van de gedragscode

 

Iedereen (lid, ouder, clubbestuurder, commissielid, trainer, jeugdsportmedewerker begeleider) neemt mee de verantwoordelijkheid voor het laten naleven van deze gedragscode.
Het overtreden van de gedragsnorm kan leiden tot sancties in functie van de overtreding.

In geval van grensoverschrijdend gedrag of misbruik, zowel in als buiten de club, is het de verantwoordelijkheid van iedereen om onmiddellijk actie te ondernemen.

We dragen allen bij om de veiligheid en het welbevinden van elke deelnemer te garanderen.


Wie vragen, twijfels, opmerkingen, klachten heeft, kan deze steeds richten aan onze ombudsman. Etienne Herremans is bereikbaar op gsm 0475 28 18 79 en per e-mail op

info@tennisclubboom.be

Hij zal elke melding vertrouwelijk behandelen en trachten er een bevredigende oplossing voor te geven of te zoeken.

 

Op onze website is deze gedragscode permanent te raadplegen in het Huishoudelijk Reglement.