INTERN REGLEMENT, laatste versie maart 2020

 

KON. BOOM TENNIS CLUB VZW (versie maart 2020)
Lid worden van Kon. Boom Tennis Club vzw houdt in dat je het Intern Reglement aanvaardt en dat je je aan deze regels zult houden.

Door lid te worden verklaren leden zich te gedragen volgens onderstaand Intern Reglement, welk is opgesteld om de goede verstandhouding tussen de medeleden te bewaren, onze sport comfortabel te kunnen beoefenen en de aangename sfeer op onze club te bevorderen. 

Tevens dient ieder lid de GEDRAGSCODE van de club én de GEDRAGSCODE TENNIS VLAANDEREN na te leven.

In het kader van de nieuwe Europese regelgeving (vanaf 25/05/2018) over de verwerking van persoonsgegevens, hebben we onze 

GDPR - PRIVACYVERKLARING opgesteld.

In het kader van de beslissing van de commissie ‘Grensoverschrijdend Gedrag binnen het Vlaams Parlement’, om het grensoverschrijdend (seksueel) gedrag (GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG) in de sportsector aan te pakken, hebben we een API = AANSPREEKPERSOON INTEGRITEIT aangesteld.

In dit kader verklaren we formeel dat we de Panathlonverklaring volledig onderschrijven. Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.
PANATHLONVERKLARING & PANATHLONATTEST
 

1. Toelating tot de terreinen:

De terreinen zijn uitsluitend toegankelijk voor aangesloten leden die administratief in orde zijn bij Tennis Vlaanderen voor het lopende tennisseizoen. Ieder lid heeft zijn Tennis Vlaanderen aansluitingsnummer en zijn paswoord nodig om te kunnen reserveren.

Personen die geen abonnement hebben (uitgezonderd 'Gastspelers' of spelers via 'Open verhuur') en de terreinen betreden zijn in overtreding met het reglement. Ze mogen de terreinen absoluut niet betreden.
Personen die geen abonnement betaald hebben, worden niet als lid beschouwd (en zijn dus niet verzekerd).

Elk lid heeft het recht om een gastspeler(s) te inviteren. Het bestuursorgaan maakt de modaliteiten jaarlijks bekend via de website.

Terreinen T7 & T8 worden ook verhuurd aan niet-leden via 'Open verhuur', dit ook in afspraak met de gemeente Boom. Het bestuursorgaan zal jaarlijks de afspraken bekend maken via de website.

De terreinen mogen enkel betreden worden, nadat er een geldige reservatie gemaakt werd via het reserveringssysteem.

Ondanks een geldige reservatie mogen de terreinen niet betreden worden als er plassen liggen of als de ondergrond te nat is of door een andere technische onbeschikbaarheid van het terrein. Terreinen bespelen ondanks te vochtig speeloppervlak is nefast voor de duurzaamheid van de terreinen.

Er wordt gespeeld in aangepaste tenniskledij. Tennisschoenen dienen geschikt te zijn voor gravelterreinen.
Bij niet reglementaire tenniskledij of tennisschoenen zal u de toegang tot de terreinen ontzegd worden.

Het bestuursorgaan bepaalt jaarlijks hoe een terrein kan gereserveerd worden en maakt dit bekend aan de leden bij aanvang van het seizoen via de website.

2. Huisdieren:
In het clublokaal en op het terras worden huisdieren toegelaten, echter nooit zonder toezicht. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor zijn huisdier.

3. Roken:
Sinds januari 2007 is het verboden te roken (inclusief E-sigaretten) zowel op de terreinen als in het clublokaal. De terrassen (en de ruimte rond het clublokaal en de ruimte buiten de terreinen) bieden daarvoor ruim de gelegenheid.

4. Drugs:
Gebruik van drugs wordt niet getolereerd in onze tennisclub: niet op de terreinen, niet in de omgeving van de terreinen, niet in het clublokaal, niet in de kleedkamers, kortom nergens.

5. Gebruik GSM en fotoapparaten in de kleedkamers:
Het gebruik van GSM en fotoapparaten in de kleedkamers is te allen tijde verboden.

6. Grensoverschrijdend gedrag GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek of psychisch grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik.

Een lid kan door het bestuursorgaan worden uitgesloten uit de club met een twee derde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Het aangesloten lid waarvan de beëindiging van het lidmaatschap wordt voorgesteld, wordt (per brief of per e-mail) geïnformeerd van de motieven voor uitsluiting en heeft het recht gehoord te worden op een vergadering van het bestuursorgaan. Het betreffende lid kan zich laten bijstaan door een raadsman. Een minderjarige wordt opgeroepen samen met zijn wettelijke vertegenwoordiger(s). In afwachting van de beslissing omtrent de uitsluiting kan het bestuursorgaan het lidmaatschap schorsen van de persoon waarvan een ernstig vermoeden is dat hij/zij zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

7. Privacy – GDPR:
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese regelgeving over de verwerking van persoonsgegevens van kracht. Ook onze club werkt volledig conform de nieuwe GDPR-privacywetgeving.

GDPR, General Data Protection Regulation
Of in het Nederlands
AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming

Het betreft een nieuwe regelgeving rond privacy die ervoor wil instaan dat de gegevens van de leden niet misbruikt worden.
In dit verband hebben we onze privacyverklaring uitgewerkt. In deze PRIVACYVERKLARING staan alle bepalingen m.b.t. het verwerken van de persoonsgegevens van de aangesloten leden.
Al onze aangesloten leden zijn op de hoogte gebracht van deze nieuwe wet en de gevolgen. Dit wordt jaarlijks herhaald.
Met onze nieuwsbrieven informeren we onze leden over onze clubwerking en onze activiteiten. Leden die deze nieuwsbrieven per e-mail als storend ervaren, dienen met de club contact op te nemen.
Ook indien er vragen zijn over de bescherming van uw persoonsgegevens bij onze club, aarzel dan niet de club te contacteren: info@tennisclubboom.be

8. Portretrecht:
Lid worden op Kon. Boom Tennis Club vzw geeft de club de toelating, om tijdens activiteiten, foto’s en ander beeldmateriaal te maken en te publiceren, behoudens schriftelijk bezwaar van het lid in kwestie.

9. FairPlay:
Alle leden gedragen zich sportief en loyaal tegenover hun tegenstrever, clubgenoten en andere gasten, zowel op als naast het terrein. Wij houden van FAIRPLAY!

10. Imago:
Elk lid dat het imago van de club schaadt kan door het bestuursorgaan gesanctioneerd worden.

11. Wijzigen:
Het bestuursorgaan heeft het recht dit intern reglement te allen tijde te wijzigen

Elke wijziging zal bekend gemaakt worden via mail, clubblad, nieuwbrief en andere kanalen en zal ook worden uitgehangen in het clublokaal.

12. Aanvaarden:
Bij aanvraag lidmaatschap verklaart het kandidaat-lid kennis genomen te hebben van het intern reglement en het te aanvaarden.

13. Onvoorziene omstandigheden:
Het bestuursorgaan behoudt zich het recht om in alle onvoorziene omstandigheden te oordelen en te beslissen.

Het bestuursorgaan van Kon. Boom Tennis Club vzw