PRAKTISCHE AFSPRAKEN

 

PRAKTISCHE AFSPRAKEN OM OP DE TERREINEN VAN K.B.T.C. TE KUNNEN TENNISSEN
Om op onze terreinen te tennissen, dient men zich in eerste instantie aan de regels, zoals bepaald in het Intern Reglement 2020 te houden.

De reservering van een terrein is verplicht en dient te gebeuren via het online reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen vzw.

Info terreinreservatie.

1. Terreinreservatie is verplicht en speelduur bedraagt 60 minuten.
Voor T1 t.e.m. T4 kan men reserveren op het uur.
Voor T5 t.e.m. T8 beginnen de speeluren op het half uur.
We onderscheiden volgende types van reservering:
Dagreservatie:
Een dagreservatie kan men slechts 48u voor het gewenste aanvangsuur maken. In die periode is men beperkt tot slechts één dagreservatie.
Van zodra het eerder geboekt speeluur voorbij is, kan men opnieuw een dagreservatie maken voor de komende 48 uur. Dit kan op alle terreinen.
Reservatie op termijn: (enkel van toepassing op T5 en T6, zie punt 2).
Een ‘reservatie op termijn’ kan men 15 dagen voor het gewenste tijdstip maken. In die periode is men beperkt tot slechts één ‘reservatie op termijn’.
Van zodra het eerder geboekt speeluur voorbij is, kan men opnieuw een ‘reservatie op termijn’ maken voor de komende 15 dagen.

Reservatie op T9 (midi terrein): reservaties per half uur. Hier heeft de jeugd (tot 16 jaar) te allen tijde voorrang.

Opgelet: Tijdens de periode van het clubkampioenschap en/of zomertennis en/of andere organisatie, ingericht door de club, kunnen reservaties voor deze activiteiten bij uitzondering verlengd worden. Een beperkt aantal terreinen zal geselecteerd worden met optie voor deze uitzondering (zie respectievelijke reglementen per organisatie bij inschrijving).

2. Reservatie van terreinen T5 en T6 op latere datum:
Een speler kan slechts één enkele open reservatie plaatsen op latere datum en dit ten vroegste 15 dagen voorafgaand aan de feitelijke reservatie. Een nieuwe reservatie is slechts mogelijk nadat de vorige is gespeeld. Dit geldt voor elke speler afzonderlijk. Bij reservaties dienen alle spelers vermeld te worden. Twee uur ‘enkel’ reserveren om samen ‘dubbel’ te spelen is verboden.
Indien T5 en T6 niet op voorhand gereserveerd zijn, kan men er een gewone dagreservatie op maken.

3. Terreinreservatie praktisch:
Een terreinreservatie maken doe je met het online-reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen VZW. Dit kan men doen op een computer van thuis uit, van op het werk, of van op een smartphone ofwel via een computer ter beschikking gesteld inde cafetaria.
Een terrein reserveren gebeurt door jou persoonlijk.
Bij uitzondering mogen leden, die over geen internetaansluiting beschikken, reserveren via de uitbater.
Ook spelen met een gast kan gereserveerd worden via de uitbater.
Bij het reserveren van een terrein, selecteer je naast je eigen naam deze van al je medespelers. (Voor dubbelspel totaal 4 personen). Twee uur ‘enkel’ reserveren om samen ‘dubbel’ te spelen is verboden.
Reserveren op naam van leden die de betreffende avond helemaal niet komen tennissen is niet collegiaal en dus ook verboden. Wanneer hier inbreuken tegen worden vastgesteld, zullen de nodige sancties getroffen worden.

4. De terreinkeuze bij het reserveren, bij voorkeur in volgende rangorde:
a) Na een vrij uur en voor een vrij uur.
b) Niet na een bestaande reservering. Zo bied je anderen de gelegenheid om door te spelen. En is je eigen terrein mogelijk vrij om het reeds 30 minuten voor je reservatie te betreden.
c) Niet voor een reservatie na jou. Zo kan je mogelijk zelf doorspelen
d) Na een enkelreservatie. Zo dienen er slechts twee spelers plaats te ruimen
e) Na een dubbelreservatie.

 

5. Verhuur aan niet-leden:

Reservatie terreinen T7 en T8 worden ook verhuurd aan niet-leden, dit volgens afspraken met de gemeente Boom.
De prijs voor één uur: € 15 per uur.
Tijdens tornooien, interclub of andere clubactiviteiten wordt T7 en T8 enkel verhuurd in overleg met de clubverantwoordelijke van de activiteit.
Reservatie voor de terreinen 7 en 8 voor niet-leden dient op voorhand te gebeuren via Kon. Boom Tennis Club vzw. Reserveren kan max. 48 uur op voorhand.

Hoe kan men op voorhand reserveren?

 • Indien de cafetaria open is: telefonisch 03 888 01 88 of in de cafetaria zelf en dan ter plaatse € 15/per uur/per terrein betalen. Er wordt je dan een terrein toegewezen. De uitbater reserveert dan via het online systeem.
 • Indien de cafetaria gesloten is, reserveren kan dan per e-mail aan info@tennisclubboom.be.  Vermeld in de mail je naam, gsm nr., datum en het gewenste speeluur.
  Dan ontvang je per e-mail je terreinnummer en de tennisclub reserveert via het online systeem dit terrein.
  Betaling:
  Na de bevestiging van de tennisclub, onmiddellijk € 15/per uur/per terrein betalen op rekeningnummer BE11 9730 4645 4748 (Argenta), met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club vzw, met mededeling: huur gemeenteterrein op ‘datum’ + naam + voornaam + GSM nummer.
  Het is absoluut verboden de tennisterreinen te betreden zonder bevestigde reservatie.
  Meer inlichtingen nodig?
  Contacteer de tennisclub via 
  info@tennisclubboom.be of telefonisch Etienne  0475 28 18 79  (of Mieke 0476 23 60 52)

 

6. De speelduur bedraagt 60 min. (uitzondering miditerrein 9: 30 min):
Wanneer er na je gereserveerde speeluur, als lid niemand zich aanbiedt om op je terrein te komen mag je voort spelen. Het is aan de spelers, welke reserveerden op het volgende uur (30 minuten regel zie punt 8), om naar het terrein te gaan en duidelijk te maken dat zij het in gebruik wensen te nemen.

7. Bij het beëindigen van je speelperiode moet je zorgen dat het terrein geveegd is en zo nodig gesproeid tegen het volgende uur of voor je opvolgers. Sproeien geldt enkel voor de gravelterreinen, dit om volledige uitdroging te voorkomen.
De terreinen (ook de kunststof gravelterreinen) dienen geveegd te worden door het sleepnet/borstel in cirkelvorm van buiten naar binnen te slepen (te beginnen aan de buitenrand van de uitloopruimte naast de 'tramlijn' van het terrein) zoals aangegeven op de tekening aan de ingangsdeuren. Dit om het gravel binnen de lijnen te houden. Daarna wordt het sleepnet of de veegborstel op de voorziene plaats gehangen.
Het is verplicht het terrein in een onberispelijke staat achter te laten. Dit wil zeggen geen drankbusjes, etensresten, papier of persoonlijke bezittingen laten liggen. Er wordt ook niet op het terreinnet gehangen of overgesprongen.
Iedereen draagt mee zorg voor zowel de terreinen, de kleedkamers als de cafetaria.

8. De terreinreservering vervalt 5 min na aanvang:
Dit bij afwezigheid van 1 of 3 spelers. De andere speler(s) verliest (verliezen) zijn (hun) rechten op dit terrein. Wanneer andere leden zich aanbieden mogen deze het terrein benutten.
Leden die zich niet aanbieden en hun reservatie niet tijdig geannuleerd hebben stellen zich bloot aan sancties. De annulering van je reservatie moet minimum één uur op voorhand gebeuren zodat het terrein nog door andere leden ingenomen kan worden.

9. De 30 minuten regel:
Indien een terrein vrij ligt, mag je het maximaal 30 min vóór het gereserveerde uur betreden. Indien men het terrein vroeger betreedt, is men verplicht op het vorige uur te reserveren.

10. Verplicht dubbelspel i.p.v. enkelspel?
Als alle terreinen bezet zijn, is men verplicht 'dubbelspel' te aanvaarden op vraag van andere leden die nog niet speelden de betreffende dag. Enkel de speler die de oorspronkelijke 'enkel' reservatie geboekt heeft, kan en dient de aanpassing te doen via het online reserveringssysteem (dus op aanvraag van de dubbelkandidaten).

11. Volgende uren zijn gelijkgesteld aan een 'speeluur':
Privéles - groepsles jeugd/volwassenen - reservatie op T5 en T6 - interclub - interclubtraining -  clubkampioenschap - iedere andere gelegenheidscompetitie die ingericht wordt.
Les 'geven' door een 'clubtrainer' is echter niet gelijkgesteld aan een speeluur voor die trainer.

12. Privéles:
Privélessen mogen enkel door clubtrainers aan clubleden gegeven worden.
Deze lessen kunnen gereserveerd worden op eender welke dag met uitzondering van zondagvoormiddag tussen 9u00 en 13u00.
De trainer reserveert na afspraak met de lesnemer(s) het terrein en houdt hierbij rekening met de reeds gemaakte online reservaties van andere leden.
Hou ook rekening met interclub-, tornooi- en andere cluborganisaties. Indien deze activiteiten plaats vinden, kan de les enkel gereserveerd worden in afspraak met de verantwoordelijke van de ingerichte activiteit.

13. Gebruik van kunstlicht:

Terreinen T1 t/m T4:  

De lichten op T3 & T4 worden aangestoken door de uitbater (of dit kan men zelf doen beneden in de inkomgang door de groene knop in te drukken). In de lichtkast, die hangt tussen T2 en T3 bij de uitgang,  kan men als de lichten op T3 & T4 branden én als die een beetje opgewarmd zijn (d.w.z. minstens 5 min. branden)  de lichten op T1 & T2 aansteken door op de afstandsbediening (die er vast gemonteerd is), te drukken. Druk op het drukknopje ‘1-2’ en die lichten zullen aangaan.  Reserveer bij voorkeur eerst op T3 of T4, aansluitend T1 en T2. Dit om energie te besparen

Terreinen T5 t/m T8: deze lichten kunnen enkel door de uitbater worden aangestoken. Reserveer bij voorkeur eerst op T5 of T6, aansluitend T7 en T8. Dit om energie te besparen.

Er kan altijd gevraagd worden door de uitbater of een bestuurs- of commissielid om van terrein te veranderen teneinde de verlichting optimaal te gebruiken.

14. Clubkampioenschappen & clubavonden & andere cluborganisaties:
Omdat clubkampioenschap een interne competitie is waar iedereen kan aan deelnemen, worden de terreinen beperkt aangeduid door de sportcommissie of de jeugdcommissie.
Voor clubavonden, waarop iedereen wordt uitgenodigd deel te nemen, zullen er ook terreinen vooraf gereserveerd worden.
Dit geldt eveneens voor andere cluborganisaties.

15. Tornooien:
Voor onze tornooien zullen alle terreinen voorbehouden blijven. Men kan enkel 'vrij' spelen na aanvraag en in overleg met de verantwoordelijke van de wedstrijdtafel.

16. Spelen met een genodigde:
Elk lid heeft het recht 5x per seizoen één, twee of drie genodigden te inviteren. Zoals alle reservaties dienen ook de reservaties met een genodigde te allen tijde via het online reserveringssysteem te zijn ingebracht.
Indien de cafetaria open is, dient de naam van het uitnodigende lid en zijn uitgenodigde(n) voorafgaandelijk aan het speeluur te worden genoteerd in het clubregister, dat in de cafetaria ter beschikking ligt. De vergoeding dient betaald te worden aan de uitbater. De uitbater zal dan de reservatie inbrengen in het reserveringssysteem.
De reservatie kan ook via e-mail gemaakt worden, te zenden naar info@tennisclubboom.be. Vervolgens zal Etienne, (of Mieke) de reservatie inbrengen in het reserveringssysteem. De betaling kan dan gebeuren aan de uitbater (indien de cafetaria open is) of per overschrijving op rekeningnummer BE11 9730 4645 4748 (Argenta), met als begunstigde Kon. Boom Tennis Club vzw, met mededeling: spelen genodigde + naam en voornaam genodigde.
De vergoeding bedraagt € 8 per dag per genodigde. Met een genodigde spelen is op elke dag en uur toegelaten. Het uitnodigende clublid is persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling en het gedrag van zijn genodigden.
Een genodigde kan tot een maximum van 5x per seizoen uitgenodigd worden door één of meerdere leden. Opgelet een genodigde is niet via onze club verzekerd, doch heeft - buiten dus de verzekering - die betreffende dag dezelfde rechten en plichten als de aangesloten leden.

17. Wanneer is een gravelterrein bespeelbaar?
Als er geen waterplassen staan.    
Als er geen vochtige film te zien is op het terrein.
Als je op het terrein geen afdrukken van de schoenen nalaat. Ga niet verder als je afdrukken ziet, want je beschadigt het terrein.
Als je niet zeker bent, laat je voet vanuit de hiel een paar keer op en neer op de grond komen. Wordt het vochtig onder de schoen, dan is het terrein niet geschikt om te spelen.
Doe de duimtest: druk op verschillende plaatsen van het terrein met je duim en dit zo hard mogelijk. Als er putjes ontstaan van minimaal 2 mm, speel dan niet.

18. Bespeelbaarheid terreinen 1 2 3 4 tijdens het winterseizoen ( 1/10- 31/03)                                                                                           

De terreinen NIET betreden bij vorst en dooi:

Onze terreinverzorger Ivo zal de weersvoorspellingen opvolgen. Indien het weerbericht vorst, sneeuw, dooi en/of storm inhoudt, dan zal Ivo op de terreinreservaties aangegeven (één dag tevoren of op de dag zelf, telkens wanneer nodig) dat TENNISSEN ONMOGELIJK is.  Leden die voor die dag al reserveerden, ontvangen dan een mail van het reserveringssysteem: ‘reservatie verwijderd’. Wie voor die dag een terrein huurde, wordt door Etienne verwittigd. Ivo beslist autonoom hierover, hij is de geschikte man om dit te evalueren.